Residus

pel_clima_caminar_cap_al_residu_zero

La prevenció en matèria de residus és una eina clau per evitar el consum innecessari de recursos i els impactes negatius que suposa en el medi ambient, com és el canvi climàtic.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona aposta per a continuar impulsant polítiques dirigides a avançar cap al residu zero: reduir la generació total i per capita de residus municipals, fomentar la recollida selectiva, la prevenció, la recuperació, la reparació i la reutilització dels recursos i matèries primeres que no hagin acabat el seu cicle de vida.

Els valors actuals corresponents a una generació total de residus són de 743.741 tones, 1,27kg/hab/any. Tanmateix, els darrers anys, el valor està incrementant i, per aquest motiu, és necessari seguir treballant per millorar el percentatge establert mitjançant la consolidació d'hàbits i bones pràctiques respecte a la prevenció de residus. El compromís de Barcelona a través del Pla de prevenció de residus municipals preveu estalviar 0,036 kg CO2 eq/hab/dia respecte al 2009.

Més informació