Resiliència i adaptació al canvi climàtic

Paral·lelament al debat sobre si el canvi climàtic és ocasionat o no per causes antropogèniques, és clar que els seus impactes a escala local ja s'estan començant a notar i Barcelona hi està compromesa, i fa tots els esforços per lluitar-hi en contra i reduir-ne les conseqüències.

Però, mentre la mitigació té a veure a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, adaptar les ciutats significa implantar mesures que disminueixin la vulnerabilitat i augmentin la resiliència de la ciutat davant d'aquests efectes no desitjats.

Barcelona, com moltes altres ciutats del món, s'enfronta a riscos creixents derivats del canvi climàtic. Les ciutats són molt vulnerables als riscos per l'elevada densitat de població i de serveis que concentren.

Es fa difícil quantificar el risc a llarg termini, però els costos econòmics i personals derivats de l'augment dels riscos associats al canvi climàtic poden ser molt elevats. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la zona mediterrània, on es troben Catalunya i Barcelona, probablement serà una de les zones de la Terra que patirà canvis més importants. Els principals riscos que es preveuen a Catalunya i a Barcelona, que de fet en els darrers anys ja s'han començat a percebre, són l’augment del nivell del mar, de la temperatura i canvis en el règim de precipitacions.

Conseqüències del canvi climàtic

En la salut de les persones: per l’augment en freqüència i intensitat dels períodes d’onada de calor, a més, agreujat pel fenomen d’illa de calor. Afectarà la qualitat de l’aire, fet que pot provocar una intensificació de les afeccions cardíaques, respiratòries i al·lèrgiques. Les persones més vulnerables són la gent gran i els infants.

En el patrimoni natural: s’espera un agreujament dels incendis que poden afectar significativament el Parc Natural de Collserola. A més, es preveu una disminució de la biodiversitat general.

En el litoral: s’espera que patirà més erosió a causa de més llevantades i de l’augment del nivell del mar.

En les activitats econòmiques: el turisme és una de les activitats econòmiques principals de la ciutat, ja que aporta un 10% del PIB. Un augment de la temperatura mitjana pot incidir en l’activitat turística.

En els recursos com l’aigua i l’energia: es creu que la demanda d’aigua augmentarà entre un 5% i un 12% per la disminució del grau de confort, l’augment de l’evapotranspiració del verd, el turisme, etcètera. Això, afegit a una disminució de les precipitacions i dels cabals dels rius, provocarà una forta pressió en els recursos disponibles. Pel que fa al consum energètic, es preveu que es redueixin els dies d’ús de calefacció, mentre que els dies d’ús d’aire condicionat augmentaran.

En les infraestructures de sanejament: l’augment de la intensitat i la freqüència de les pluges torrencials pot fer que se sobrepassi la capacitat de càrrega de les depuradores o que hi hagi inundacions.

En el govern: els reptes derivats del canvi climàtic plantegen un canvi de paradigma en la manera de governar-nos.

En la protecció civil: caldrà revisar els plans d’emergència per adequar-los als canvis esperats.

Per tots aquests motius, és molt important que entre tots hi posem de part nostra i ens esforcem en tot el què és a les nostres mans per lluitar contra el canvi climàtic i reduir-ne els efectes. Aquests canvis sobre el clima ens plantegen nous reptes que hem d’abordar.