Accessibilitat

Al web de l’Ajuntament de Barcelona http://lameva.barcelona.cat/telefons-de-utilitat s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

  • Els títols de les pàgines són adequats i accessibles.

  • L’estructura d’encapçalaments és correcta.

  • El llenguatge és comprensible.

  • Es permet el salt del contingut.

  • El cercador de la pàgina és accessible.

  • És possible redimensionar el text.

  • Les alternatives a les imatges són correctes.

El desenvolupament del web http://lameva.barcelona.cat/telefons-de-utilitat de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors, adreça't al web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 27 de maig de 2016