Esteu aquí

Amb qualitat de vida

Amb qualitat de Vida

La xarxa de serveis socials, ofereix serveis i prestacions que fixen la llei de serveis socials i la llei de promoció de l'autonomia personal. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions i necessitats que requereixen tecnologies o recursos molt específics: persones drogodepenents, en situació de violència masclista, amb discapacitat, malaltia mental, risc d'exclosió social, etc.