Barcelona Cultura

Bases del concurs

FOTOMÒBIL www.bcn.cat/fotomobil és una pàgina web de l’Institut de Cultura de Barcelona que presenta fotografies de diferents campanyes o programes que es fan al llarg de l’any, que han estat realitzades mitjançant dispositius mòbils per usuaris de Twitter o Instagram. Per poder-ho fer, cal que l’usuari estigui registrat en aquesta pàgina i que en aquestes xarxes socials marqui la fotografia amb una etiqueta preestablerta. En algunes ocasions -en aquelles campanyes o programes en que s’indica expressament en la pàgina web- els usuaris participen en un concurs. Aquests concursos tenen aquestes bases:

  1.  Participació Per participar en el concurs, cal que l’usuari faci una fotografia amb un dispositiu mòbil i utilitzi Twitter o Instagram per etiquetar-la segons s’hagi definit a la campanya o programa en la que vol participar. Si l’usuari està registrat en la pàgina FotoMòbil, aquestes fotografies hi apareixeran automàticament. Cada persona pot presentar tantes fotografies com vulgui, a no ser que s’indiqui el contrari en la definició de les característiques de la campanya o programa. L’Institut de Cultura de Barcelona es reserva el dret de retirar les fotografies que consideri ofensives, de mal gust o atemptin contra la dignitat de les persones. Mentre la campanya estigui activa, l’usuari que vulgui retirar una imatge que ha pujat, pot fer-ho enviant un correu electrònic a fotomobilicub@bcn.cat, indicant el seu nom registrat, i identificant la fotografia/es que vol retirar.
  2.  Període de presentació El període durant el qual es pot participar en el concurs s’especificarà en cada campanya o programa que es creï a la pàgina web.
  3. Característiques de les obres Les imatges han d’estar realitzades per algun dispositiu mòbil (telèfon, tauleta, …) i tenir l’etiqueta corresponent a Twitter o Instagram.
  4. Premis del Concurs Els premis dels concursos variaran segons la campanya o programa en que es participa i, per tant, s’informarà en cada cas en la mateixa pàgina web.
  5. Resolució del concurs El/s guanyador/s del concurs es podrà decidir a través de la votació dels usuaris, a través de marcar com “m’agrada” cada imatge, o bé segons el veredicte del jurat. En aquest cas, la composició del jurat es comunicarà en la campanya corresponent
  6. Drets d’autor Les fotografies participants en aquests concursos es podran utilitzar per a la difusió o il·lustració de campanyes de promoció dels webs de FotoMòbil o de Barcelona Cultura , però mai per a usos comercials.
  7. Autoria i Responsabilitat La presentació de tota fotografia, implicarà la presumpció de la seva autoria. Serà responsabilitat de qui les hagi presentat tota reclamació que pugi sorgir en relació a l’autoria de les obres. A aquests efectes l’ Institut de Cultura podrà dirigir-se contra aquesta persona en cas que, com a conseqüència d’allò previst en les presents bases, resulti reclamada l’autoria de les obres. L’ Institut de Cultura de Barcelona podrà repercutir contra qui les hagi presentat, totes aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies presentades, així com es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat a l’ Institut per aquest fet.
  8. Dret a la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.