Pla de treball d’infraestructures i manteniment

Afectació del mobiliari urbà i d'altres

Els diferents serveis del districte es coordinen per organitzar els treballs necessaris i afavorir la logística de la festa. Les diferents activitats: carrers guarnits, cercaviles, correfocs, instal·lació de lavabos portàtils, muntatge de carpes i infraestructures... incideixen en l'estat habitual de l'espai públic i, especialment, en el mobiliari urbà. Així:

  • Es distribueixen nou-centes quaranta-cinc tanques en trenta-cinc punts diferents i s'estableix un perímetre amb fitons mòbils a 23 punts que rodegen la Vila. També es realitza la senyalització provisional dels carrers afectats.
  • Els dies previs a la festa es retiren els sacs de runa dels carrers de la Vila, ja que podrien interferir en l’accessibilitat dels actes i de les persones.
  • Es fa un seguiment de les possibles afectacions de les bastides de rehabilitació d’edificis, especialment d'aquelles que poden afectar la mobilitat, la seguretat i el desenvolupament de la festa.
  • La instal·lació de lavabos portàtils als carrers i a les places de la Vila requereix una planificació especial pel que fa a la seva ubicació, instal·lació i manteniment. Aquest any s’instal·len un 10% més de punts de servei. Per avançar en una festa lliure d'agressions masclistes s'han reubicat i s'ha estudiat la il·luminació de tots ells per garantir la seguretat de tots els espais. En total, s'hi han instal·lat 95 sanitaris bàsics, 23 d'adaptats i 8 urinaris tipus font. Es fan dues neteges diàries en els moments de més baixa intensitat de públic. 
  • Durant les festes es disposa d'un servei permanent de la brigada per resoldre qualsevol qüestió o imprevist que pugui afectar la via pública. La brigada permanent també es qui presta servei i suport a la realització dels actes institucionals.

Infraestructures

La diversitat d’espais de la festa és tan elevada que s’arriben a fer actuacions simultànies en més de quaranta escenaris. Aquesta complexitat de coordinació dels més de 700 m2 de tarimes requereix anticipació i bona planificació amb els proveïdors, així com amb els carrers i espais de la Fundació Festa Major.

Les quatre places de Gràcia que programa el districte disposen de carpes i escenaris de grans dimensions que requereixen un muntatge especial.

Cada any també és necessari el lloguer de 160 taules i 1.800 cadires pels diferents espais i actes de la festa que requereixen una coordinació intensa pel que fa al subministrament, muntatge i desmuntatge, atès l’ús intensiu dels carrers de la Vila.

Pla d’actuació de subministrament elèctric

L’Ajuntament disposa d'un un pla d'actuació específic de subministrament elèctric a la Festa Major de Gràcia, d'acord amb els següents criteris:

  • En relació amb els materials utilitzats a l'hora d’engalanar els carrers, es tindrà cura que siguin adients respecte de les particularitats concretes que implica cada decoració i també dels criteris facilitats per Bombers de Barcelona.
  • Respecte del subministrament d'energia elèctrica, aquesta energia és subministrada per un quadre elèctric de la companyia. D'aquest quadre surten les caixes de connexions, les quals aporten les derivacions als elements decoratius. Per tal d’assolir les màximes condicions de seguretat i manteniment òptim, aquests elements, els quals estan vinculats al bon funcionament específic de la Festa Major de Gràcia, es col·locaran amb la finalitat de donar servei als carrers implicats on transcorre la festa.