Forum Som Cultura Popular

Introducció

El Som Cultura Popular és un fòrum que pretén fer viure la cultura popular en primera persona, explicar-la al nostre entorn més proper i revisar-ne el fons teòric.

L’èxit de la primera edició, amb més de 300 activitats i 13.000 participants fa que es repeteixi l’esdeveniment sempre amb la voluntat de fomentar el coneixement i l’intercanvi entre àmbits de la cultura popular i, al mateix temps, potenciar-ne la connexió amb el món acadèmic.

El Som Cultura Popular vol generar un autèntic trànsit d’idees i informació entre els diferents col·lectius de la cultura popular: les associacions, les entitats, el món acadèmic i els investigadors, sense oblidar fer partícip el públic general. I ho vol fer a través dels espais ja existents en la primera mostra, com el Museu Nòmada, les fires i les mostres, les presentacions i els debats, entre altres activitats.

Aquesta segona edició del Som Cultura Popular estarà dedicat a:

L’educació i la cultura popular, amb l’exposició pública dels resultats inicials del Fòrum d’Educació i Cultura Popular. Recreació dels valors de la cultura popular al sistema educatiu en xarxa amb la societat.

La cultura popular i el patrimoni cultural immaterial, on es pretén abastar les iniciatives, els elements i les pràctiques socials que formen part de les manifestacions no materials de la cultura, i analitzar els vincles que aquestes estableixen amb la producció de la materialitat cultural.

La cultura popular i els processos de canvi social: gentrificació i transformació urbana. Analitzar el paper que el patrimoni cultural juga en els processos de transformació social, els quals poden esdevenir tant un camp de destrucció patrimonial com també d’aparició i/o producció de nous relats patrimonials.

El Fòrum d'Educació i Cultura Popular

En el marc del Som Cultura Popular 2018 es realitzarà l’exposició pública dels resultats inicials del Fòrum d’Educació i Cultura Popular. Recreació dels valors de la cultura popular al sistema educatiu en xarxa amb la societat.

Un espai que té per objectius:

• Realçar les diferents iniciatives pedagògiques que giren al voltant de la cultura popular, tant en l’àmbit formal com en l’associatiu i de lleure.

• Incloure les aportacions de les entitats i col·lectius professionals (mestres, educadors, etc.) en les ponències marc.

• Crear nous materials didàctics que s’ajustin a la societat actual, de manera interdisciplinària i competencial.

• Potenciar el pes de la cultura popular en la formació inicial i continuada del professorat.

El Fòrum vol reconèixer l’important del paper que juga la cultura popular en l’àmbit educatiu, tot fent visibles experiències, bones pràctiques, recerques, projectes, formacions, etc. que s’estan realitzant als diferents nivells educatius de l’àmbit nacional. Vol ser també un espai de debat, d’aprenentatge i d’intercanvi que permeti centrar criteris i revisar el discurs teòric sobre la cultura popular en l’educació, tenint en compte aspectes d’interculturalitat, intereligiositat i gènere.

El Patrimoni Cultural Immaterial

Fruit de la instauració de llistes de patrimoni cultural immaterial establerts per la Convenció de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, en els últims anys s’ha incrementat, tant a Catalunya com en altres indrets del nostre entorn i per extensió a arreu del món, el nombre de manifestacions culturals que han estat designades com a patrimoni cultural immaterial per part de l’UNESCO.

Aquest fet ha comportat la visibilització i el reconeixement de tot un conjunt de pràctiques socials que per motius diversos han estat poc presents en les polítiques d’identificació, producció i gestió patrimonial. Avui, bona part dels processos de patrimonialització apel·len als valors culturals immaterials de la cultura, i troben en ells la seva vitalitat i la seva actualitat.

Per altra banda, i tot i l’aparença de novetat que acompanya el concepte de PCI elaborat per la UNESCO, la identificació de certes pràctiques culturals que avui cataloguem com a patrimoni immaterial no és quelcom nou: Catalunya té una llarga tradició d’estudis i registres etnogràfics dels diferents grups socials que han configurat el conjunt de la societat catalana: des de l’herència dels estudis de folklore de començaments del segle XX i la gestació de l’etnologia catalana, passant per la riquesa existent de les iniciatives patrimonials i museístiques diverses (museus temàtics, territorials, ecomuseus, etc.), i fins a arribar als nous enfocaments i a les línies d’investigació de l’etnologia actual, així com des de diversos programes de promoció i gestió del que hem anomenat com a patrimoni etnològic.

Aquest no és altra cosa que totes aquelles pràctiques socials inserides en la vida quotidiana de les persones, les quals, però, no revesteixen de la gran espectacularitat monumental i històrica amb que s’ha identificat tradicionalment el patrimoni cultural, però que configuren la seva identitat social, personal i grupal, més propera i intensa.

En aquest context, els objectius al voltant d’aquesta línia de treball són els següents:

• Conèixer noves propostes d’elements que puguin iniciar processos de reconeixement i patrimonialització dins l’àmbit del patrimoni etnològic i immaterial.

• Debatre i incentivar formes d’identificació i documentació de manifestacions de patrimoni etnològic i immaterial des de la base i les iniciatives socials de caràcter popular.

• Visibilitzar experiències de referència en relació a la identificació, documentació, registre i dinamització social del patrimoni etnològic i immaterial dels territoris de parla catalana.

• Posar en contacte persones, entitats, grups de recerca i projectes vinculats al món de l’etnologia i patrimoni immaterial i crear xarxes de col·laboració.

• Crear debat al voltant del patrimoni immaterial per identificar noves tendències, conèixer projectes internacionals, descobrir els avantatges i inconvenients que això comporta...

El Som Cultura Popular del 2018 serà un moment idoni per conèixer de prop l’evolució i estat de cadascun dels processos existents i afavorir-ne la continuïtat i el creixement.

La cultura popular i els canvis socials. La transformació urbana i la gentrificació

Diversos barris de la ciutat de Barcelona i d’altres poblacions de Catalunya ja coneixen des de fa anys els fenòmens de substitució de població de barris pels efectes combinats de l’especulació en l’habitatge i locals urbans i l’elitització de la societat, el que es coneix amb el nom de gentrificació. La transformació urbana que això comporta afecta el teixit i a la composició social i de classe mateix dels barris, i pot generar un impacte fort en la continuïtat i la forma de les manifestacions culturals que els espais urbans i socials acullen.

Processos, xarxes, entitats, i activitats culturals diverses així com cultures sectorials (d’ofici, de grups, de formes d’organització social, de formes de distribució o de tradicions de lluita mateix, etc.) es poden veure afectades per aquest tipus de transformació urbana que coneixen i pateixen moltes ciutats modernes al món. La globalització i el turisme poden haver actuat com acceleradors d’aquest fenomen ‘gentrificador’.

Les afectacions a la cultura popular provenen d’una doble via: d’un costat, del nou marc que comporta la part material d’aquesta transformació dels locals i espais, de la que és causa i efecte a la vegada: encariment d’espais, composició del tipus de comerç, canvi de l’ús del carrer i del mateix habitatge, etc. De l’altre, de la substitució accelerada del tipus de població impulsora i de la base social mateixa que sosté l’activitat cultural.

Quines conseqüències comporta en general? Afecta per igual tots els tipus de manifestacions?  En quin sentit les modifica? Quines problemàtiques comporta? La Cultura Popular té mecanismes d’adaptació a aquests processos? Sorgeixen noves formes i expressions de la cultura popular en resposta a aquests canvis? Quines solucions són necessàries?

En l’edició 2018 del Som Cultura Popular tindrem la possibilitat de fer un diagnòstic dels efectes del fenomen gentrificador sobre la cultura popular i de debatre els detalls del seu impacte en la societat, així com  les mesures i solucions que cal plantejar.