Projecte Prometeus al Raval

 

El Projecte Prometeus s'ha iniciat el curs 2016-2017 al barri del Raval amb la finalitat de que el màxim nombre de joves accedeixin i cursin estudis superiors transformant així, la tendència del barri.

Vàries són les causes que es combinen i que produeixen dificultats d'accés i de permanència a la Universitat als joves del barri del Raval com: la naturalesa econòmica, la naturalesa de les competències lingüístiques, l'expectativa educativa i també, l'imaginari i gestió complexa.

En aquest marc, el projecte Prometeus persegueix:

- Que el nombre d'alumnes del Raval que comencin
  i desenvolupin estudis universitaris vagi en augment
  cada any.
- Que a partir del cinquè any de desenvolupament
  de projecte, els alumnes amb estudis de grau ja acabats
  s'uneixin a l'esforç d'ajuda col·lectiva vinculant-se i donant
  suport a nous estudiants.
- Que sigui un projecte àmpliament conegut i reconegut
  pel conjunt de la comunitat educativa, i en especial
  per les famílies del territori.

El projecte Prometeus ha estat impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval, AEI Raval i El Periódico El Raval, juntament amb els dos instituts públics del Raval, l'Institut Milà i Fontanals i l'Institut Miquel Tarradell.
Posteriorment, s’ha constituït una Taula de seguiment del projecte a la que s'han unit, el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació de Barcelona i l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). Les seves funcions són:

- Dissenyar, impulsar i garantir que el projecte Prometeus
  es desenvolupi segons la seva finalitat.
- Fer el seguiment als alumnes pertanyents al projecte.
- Mantenir un espai de deliberació i anàlisi, per construir
  i revisar procediments de treball compartits.

És fomanetal en aquest projecte la participació de les universitats.Així, s'ha crat el grup motor, on a més a més, de les entitats de la Taula de seguiment hi formen part la Universitat Pompeu Fabra (UPF)la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les seves funcions són:

- Construir una visió estratègica del projecte
- Elaborar un banc de recursos sobre les activitats complementàries
- Seguiment de les dades amb el fi d’avaluar els resultats
  (eficàcia i eficiència) i impacte del projecte
- Transferir l’experiència a altres territoris de la ciutat

La implicació de les famílies i de la comunitat educativa és bàsica per trencar les barreres socioeconòmiques i implulsar els estudis superiors entre l'alumnat del Raval. Així, es preveuen actes de difusió i sensibilització amb xerrades als instituts i als espais comunitaris del barri.

L’augment gradual dels nois i noies del Raval que cursin estudis universitaris serà l’indicador del resultat principal d’aquest projecte.