Institut de Cultura

Creat el 1996, com a òrgan únic de totes les funcions municipals en matèria de cultura a partir de la fusió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal Barcelona Espectacles i del Centre gestor de museus.
Des de l’1 de gener de 2006 l’Institut de Cultura s’ha constituït com una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL).  Una modalitat d’ens públic prevista per llei que confereix plena capacitat jurídica i autonomia de gestió a l’Institut de Cultura per portar endavant els seus programes i projectes.
 
MISSIÓ

- Crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental de la ciutat.

- Explotar comercialment els béns i activitats de l'Institut.

- Difondre la cultura pels districtes i barris de Barcelona.

- Impulsar les activitats de sectors culturals sense ànim de lucre.

- Incentivar la presència a la ciutat d'indústries i equipaments culturals.

- Promoure les activitats culturals i de lleure que es desenvolupen a la ciutat.

- Participar en l'impuls de les grans infrastructures culturals de titularitat de l'Estat, de la Generalitat o de titularitat concurrent radicades en el municipi.

- Donar suport a la iniciativa ciutadana i cívica.