Subvencions i Ajuts ICUB 2018

Convocatòria general

“L’Ajuntament de Barcelona obre cada any la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat a realizar durant l’any en curs, que inclouen un capítol dedicat a l’àmbit de la cultura, gestionat direcament per l’Institut de Cultura amb un pressupost de 5.124.200 euros per l’any 2018”

Aquests ajuts són per a qualsevol iniciativa que contribueixi a la millora de l’oferta cultural de Barcelona en les següents disciplines:

 • A. Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte
 • B. Art i cultura digital
 • C. Arts escèniques
 • D. Arts visuals
 • E. Cinema i Audiovisuals
 • F. Música
 • G. Ciència i Innovació
 • H. Projectes interdisciplinaris
 • I. Cultura popular
 • J. Creació artística comunitària
 • K. Lletres, llibreries i promoció de la lectura
 • L. Sales de teatre
 • M. Sales de música
 • N. Espais de creació
 • O. Acadèmies i Ateneus Històrics
Qui pot sol·licitar l'ajut?
 • Persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.
 • Amb seu social o delegació a Barcelona.
 • Al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.
 • Que hagin justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Que no hagi estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
Quins requisits s'han de complir?
 • Els projectes han de complementar o suplir la competència municipal en aquestes matèries.
 • S’han de dur a terme a Barcelona o fora de la ciutat, si són d’interès per a la projecció exterior.
 • Han de ser sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • S’han d’iniciar dins de l’any objecte de la convocatòria.
 • Han d’evitar el llenguatge sexista.

COM ES POT SOL·LICITAR?

Termini per fer la sol·licitud
Del 28 de desembre de 2017 al 25 de gener de 2018
Sessións informatives
 • 15 de gener, 10h00: aforament complert
 • 17 de gener 16h00: aforament complert
 • 19 de gener, 11h30: Inscripció
Atorgament de la subvenció

Maig - juny
*El resultat es publicarà en aquesta mateixa pàgina web. 

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.

CALENDARI PROVISIONAL DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS

 • Projectes
 • Equipaments
 • Setembre – Novembre 2018
  PROJECTES PLURIENNALS
  Propostes de caràcter progressiu, de duració superior a 12 mesos i inferior a 3 anys
 • Setembre – Novembre 2018
  EXHIBICIÓ DE PROJECTES EN L'ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES
 • Setembre – Novembre 2018
  EQUIPAMENTS TEATRALS I AUDITORIS
  Rehabilitació i equipament tècnic d’espais amb base associativa
 • Juny – Juliol 2018
  PROJECTES PUNTUALS
  Projectes amb una durada inferior a 30 dies que es realitzin entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018
 • Setembre – Novembre 2018
  TICs
  Subvencions a projectes i/o equipaments amb voluntat d’experimentació i innovació
 • Juny – Juliol 2018
  ESPAIS PRIVATS, LLIBRERIES I CINEMES
  Rehabilitació i equipament tècnic
 • Juny – Juliol 2018
  IBI
  Compensació parcial de la càrrega tributària a establiments culturals de caràcter privat
 • Juny – Juliol 2018
  SALES DE MÚSICA
  Rehabilitació i equipament tècnic