Retrocés de les platges: augment del nivell del mar

La inundació provocada per l’augment del nivell del mar es calcula a partir de  la cota d’inundació. Aquesta esta determinada en tres peràmetres: 1. La pluja localitzada del nivell mitjà del mar que provoca una inundació permanent. 2: la marea i els canvis de pressió i de vent que generen una inundació potencial. 3: l’efecte de l’onatge és el responsable d’originar les problemàtiques més importants en el litoral barceloní quan hi ha episodis extrems de temporals.

 

Avui

Les 8 platges de Barcelona estan afectades per risc alt amb relació als temprorals marítims.

Demà

Es preveu un augment de la inundació, canvis morfològics a les platges i una exposició més gran de les infraestructures portuàries.

Mesures implementades

 • Pèrdua de sorra que es produeix per efecte dels temporals de mar i protegir la façana marítima.
 • Mitigació: reducció del 45 % d'emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte al 2005.
 • L'objectiu és desaccelerar l'escalfament global. En aquest sentit, Barcelona treballa en un procés de transició energètica i canvi de model de ciutat.
 • S'impulsen accions per fomentar l'estalvi, incrementar l'eficiència energètica i la rehabilitació dels edificis i per aconseguir més producció d'energia renovable i local. També s'impulsa una mobilitat més sostenible, en la qual la prioritat sigui per als vianants, les bicicletes i el transport públic. Per això, el paper de la ciutadania és essencial en la lluita contra el canvi climàtic.
 • L'Ajuntament ha redactat un pla de mitigació, que complementa el Pla Clima, en el qual es detalla el desplegament de les mesures de mitigació que han de permetre aconseguir els objectius de reducció del Pla Clima.
 • Per elaborar aquest pla es parteix de l'anàlisi de la situació energètica de la ciutat i d'estudis sectorials que es van treballar per elaborar el Pla d'energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire, 2011-2020.
 • Aquí pots consultar l'últim balanç energètic i els estudis sectorials..
 • El consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle de Barcelona han disminuït els últims anys un 2 % i un 31 %, respectivament, de l'any 1999 al 2014, i, especialment, des del 2005, any en què van arribar al seu nivell màxim.
 • La ciutat ha estat capaç de consumir menys energia per cada euro generat. Segons dades de l'any 2015, el consum d'energia i la generació d'emissions tornen a incrementar-se i la tendència és a l'alça per als anys següents. Cal estendre una nova cultura de l'energia que desacobli el creixement econòmic del consum energètic.
 • Del consum total d'energia primària de la ciutat, un 47,24 % té un origen fòssil; un altre 47,08 %, nuclear, i únicament un 5,68 % té un origen renovable (segons el mix català).
 • Pel que fa a l'origen de l'electricitat, el 74,49 % de la qual consumim prové d'energia nuclear. Pel que fa a les fonts renovables, solament el 8,69 % de l'electricitat que consumeix Barcelona és d'origen renovable.