Menor disponibilitat d’aigua

Barcelona i el seu entorn metropolità concentra una part molt important de població i d’activitats econòmiques, les quals tenen unes necessitats d’aigua potable que no es poden cobrir amb recursos hídrics propis.

Actualment una part important de l’abastament de la ciutat es fa amb recursos superficials d’altres conques. Les altres fonts d’entrada d’aigua a la ciutat són els recursos subterranis, la dessalinitzadora i l’aigua de pluja.

 

Avui

Cada any entren a Barcelona uns 200hm3 d’aigua, dels quals el 60% ho fa a través de la xarxa d’aigua potable, un 30% correspon a aigua de pluges i un 10% a aigües freàtiques per a susos no potables.

La ciutat presenta un sistema d’abastament deficitari, ja que un de cada quatre anys els recursos són inferiors o molt propers a la demanda.

Demà

Es preveu una lleugera disminució dels recursos hídrics, una variabilitat més gran en la seva disponibilitat i un augment de la demanda.

Per obtenir l’aigua addicional necessària, es preveu augmentar l’ús de recurosos hídrics alternatius.

Mesures implementades

  • La realització de campanyes i programes de sensibilització de la ciutadania.
  • La reducció del consum en els serveis municipals (fonts públiques, gestió del verd urbà, etc.).
  • La utilització de recursos hídrics alternatius, especialment d’aigua freàtica, per a certs usos (reg, neteja, fonts ornamentals).
  • La consolidació i optimització de la xarxa d’abastament per evitar fuites.
  • La millora de la redundància del sistema amb la connexió entre dipòsits de capçalera.
  • La definició d’un protocol d’actuació en cas de sequera.