MÉS DE 40 ANYS <span>D'ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI

Avis Legal

L’Ajuntament de Barcelona, a través dels seus webs:

Pretén proporcionar una informació actualitzada i de qualitat sobre els serveis de ciutat.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

L’Ajuntament de Barcelona treballa perquè la informació que es difon compleixi els requisits d’accessibilitat, reusabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent.

Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i les usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etc.) que recull i tracta l’Ajuntament de Barcelona en la relació amb la ciutadania (tràmits, sol·licituds, participació en plataformes, convocatòries, etc.) s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan el ciutadà proporciona dades, atorga el seu consentiment exprés i inequívoc que siguin objecte de tractament. Únicament es tracten les dades que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats previstes.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal, així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb les previsions de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).

El ciutadà (usuari) podrà exercir els drets que garanteixen el control de les seves dades personals: drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en la normativa vigent, segons el que es disposa en el següent enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Segueix una política de galetes (cookies) respectuosa amb la privacitat.

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès.

Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.

L’Ajuntament de Barcelona permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

No alterar el contingut de la informació.
No desnaturalitzar el sentit de la informació.
Esmentar la font de la informació.
No donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dona suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l'apartat “Propietat intel·lectual”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

Protegeix la propietat intel·lectual i industrial i fomenta les llicències obertes.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren els seus webs, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

En cas que es mostrin continguts sotmesos a una llicència Creative Commons, aquests continguts s’especificaran en l’apartat “Condicions específiques d’aquest web”.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en els webs de l’Ajuntament poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Ajuntament indicant-hi el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

És present en diferents xarxes socials i plataformes.

L’Ajuntament és present en diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn o Issuu. Quan accediu a qualsevol d'aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d'ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l'Ajuntament.

S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni d'un mal funcionament que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

Condicions d’ús específiques d’aquest web

En aquest lloc web, resulten d’aplicació les consideracions generals indicades anteriorment juntament amb les condicions d’ús específiques següents:

Propietat intel·lectual

El material fotogràfic d’aquest web ha estat cedit o facilitat per Colita i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona amb la finalitat de commemorar l’aniversari de la manifestació del 1977 a Barcelona a favor dels drets del col·lectiu LGTBI.

La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació de les imatges, més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

Participació

En aquest web es recullen testimonis (text, imatges o vídeo) de persones que volen explicar què va significar per a elles la manifestació de l’any 1977 a Barcelona a favor dels drets del col·lectiu LGTBI. En accedir a l’espai de participació “Deixa’ns el teu testimoni” considerem que accepteu totes les condicions d’ús que s’hi descriuen.

Concretament, un cop aporteu els vostres testimonis estareu consentint la cessió d’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Barcelona, que els publicarà en aquest web i en fomentarà la reproducció per a finalitats no comercials, d’acord amb el que preveu la llicència Creative Commons BY/ND/NC (v4).

Dades personals

En aquest web es recullen dades personals a l’apartat de participació “Deixa’ns el teu testimoni”. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Participació Ciutadana, de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar els testimonis rebuts.

Cal tenir en compte que en el cas que ompliu els camps “nom”, “cognoms” i “edat”, aquestes dades es publicaran al web juntament amb el text, imatge o vídeo que hàgiu aportat com a testimoni.

D’altra banda, també es recullen dades personals a l’apartat de contacte. Us informem que, en aquest cas, les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà, de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la consulta plantejada.

Podeu exercir els drets que garanteixen el control de les vostres dades personals (drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, previstos en la normativa vigent) d’acord amb el que es disposa en el següent enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades